Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

0992 f72f 390
5048 953e 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
4720 da97 390
4723 5d6a 390
6174 b6d8 390
Reposted byilovemoviesfilmowybreatheslow123
5317 9ee0 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viafinatka finatka
4031 7090 390
Reposted fromGIFer GIFer viatichga tichga
Perfekcja jest chorobą ludzkości
Piękno boli, ukazujemy w świetle wszystko co najgorsze
Próbujemy coś naprawić, ale nie możesz naprawić tego, czego nie widzisz
To jest dusza, która potrzebuje operacji

Gdy jesteś sama, zdana na siebie
I leżysz w swoim łóżku
Odbicie wpatruje się prosto w ciebie
Czy jesteś szczęśliwa ze sobą?
— Beyoncé - Pretty Hurts
Reposted bycytatyeterniawiksz
0337 fd00 390
5994 fb95
Reposted fromcosmonauticall cosmonauticall viarawwwr rawwwr
0153 4bd8 390
Reposted fromlaurensyikes laurensyikes viadivi divi
8702 f60f 390
Szamba...
5719 927b 390
Odmień swoje życie.
-Jesteś singlem?
-Nie, albumem studyjnym.
-Ale czy jesteś wolna?
-Nie, zapierdalam jak dyliżans.
-A masz kogoś?
-Zakładnika w piwnicy.
— znalezione
Reposted fromgreymouse greymouse viaslimak258 slimak258
2747 795a 390
Dean, so accurate.
Reposted fromhalucine halucine viaslimak258 slimak258
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl