Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
  • Nigdy nie oceniaj wysokości góry, dopóki nie osiągniesz jej szczytu. Wtedy zobaczysz, jak była niewysoka.
— Dag Hammarskjöld
Reposted fromavooid avooid viabanshe banshe
7153 adeb 390
Reposted frompiehus piehus viabanshe banshe
Historia, której nigdy nikomu nie opowiedzieliśmy i zapewne nie opowiemy, żyje w każdym z nas
— takiezycieeee.soup.
Pokochaj mnie na cały etat
weź mnie ponad godziny. 
— Kaja Kowalewska - "Bez urlopu"
Reposted fromlovvie lovvie viaMsChocolate MsChocolate
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse - "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaMsChocolate MsChocolate
Mam w głowie takie i don't know, że ja pierdole.
— Bezimenna

Stoję właśnie w jednym z moich ulubionych miejsc na świecie, otoczony jedzeniem, muzyką, sztuką, kulturą i myślę tylko o tym, jak bardzo chcę ci to wszystko pokazać.

— "Pamiętniki wampirów"
Reposted fromizvi izvi viaMsChocolate MsChocolate
5675 818d 390
Reposted fromwstawaj wstawaj viaSkydelan Skydelan
Kto pierwszy zapomina jest najszczęśliwszy.
— "Burza" (telenowela)
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaSalute Salute
0639 4d44 390
Nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas...
— ks. Jan Twardowski
6246 b669 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaviajero viajero
8698 1b22 390
Reposted fromvandalize vandalize viamadwoman madwoman
3849 8074 390
Reposted fromdisheveled disheveled viamadwoman madwoman
7504 5910 390
Heilung
Reposted frommangoe mangoe
6535 4d8d 390
Reposted frommangoe mangoe viasatyra satyra
4297 ab75 390
1274 d626 390
Reposted frommsofall msofall viaMalinowynalesnik Malinowynalesnik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl