Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

zabrakło mi ciebie
z dnia na dzień
bez powolnego odzwyczajania

nie pogodzona
nie przytulona
na pożegnanie
nie mogłam uwierzyć

że jabłka kwaśne
że wiśnie gorzkie
że opadają mi kąciki ust
i że tak już będzie zawsze
— Małgorzata Sochoń
Reposted fromohwow ohwow viaretro-girl retro-girl
0273 334a 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaskrzacik skrzacik
8428 578a 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaskrzacik skrzacik
- Więc jaka jesteś? Wskazałam na huśtawkę. - Jestem jak to coś. Na górze przez jedną minutę, w następnej na dole. Nieustannie próbując odnaleźć równowagę.
— Lisa Schroeder - Falling For You
6778 efa8 390
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viaalliwantisyou alliwantisyou
1355 37f5 390
Reposted frommirkkuz mirkkuz viainvincible invincible
2237 0266 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed viainvincible invincible
3838 54a3 390
6790 836c 390

double portrait of Marie and P.S. Krøyer
1890
it was their honeymoon in italy
he painted her and she painted him 

5098 1146 390

yaelmerve:

🌿

Reposted frommyjapanese myjapanese viasimpsinator simpsinator
Reposted fromeglerion eglerion viamaczowka maczowka
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamaczowka maczowka
3768 9266 390
Reposted frompussyporn pussyporn viamaczowka maczowka
1534 d9ee 390
Reposted fromoutline outline viabanshe banshe
2310 d712 390
A gdybym był ojcem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabanshe banshe
1537 b20a 390
Reposted fromoutline outline viabanshe banshe
6172 2094 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl