Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

9228 0207 390
Reposted fromcharlotteflax charlotteflax viaSkydelan Skydelan
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca.
1906 171f 390
Reposted bySkydelan Skydelan
3596 e016
Reposted fromEtnigos Etnigos viainto-black into-black
9476 4508 390
Reposted fromrichardth richardth viacucaTwin cucaTwin
6990 e66d 390
Reposted fromhagis hagis viacucaTwin cucaTwin
7639 bb14 390
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viacucaTwin cucaTwin
7480 b23c 390
Reposted fromrazemosobno razemosobno viacucaTwin cucaTwin
4738 512d 390
Reposted fromkarahippie karahippie viacucaTwin cucaTwin
9949 948a 390
0317 b081 390
7339 ad86 390
Reposted frombitner bitner viakarmacoma karmacoma
6382 fcf2 390
Reposted fromluron luron viascorpix scorpix
0932 2afb 390
Reposted frommexicola mexicola viascorpix scorpix
2144 cb0c 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viascorpix scorpix
0353 d115 390
Reposted fromtfu tfu viainto-black into-black
9070 3cbc 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaBrzozi Brzozi
4320 fdb8 390
4574 b578 390
Reposted fromcastrumdoloris castrumdoloris viatfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl