Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

Reposted fromtwice twice viacharlotte99 charlotte99
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viacharlotte99 charlotte99

July 16 2018

Właśnie to lubię w zdjęciach - pozwalają uchwycić i przeżyć raz jeszcze szczęśliwe chwile.
— Zoe Sugg
Reposted fromxalchemic xalchemic viaarrrrrrrr arrrrrrrr
8870 307c
Reposted fromverdantforce verdantforce viaheartbreak heartbreak
7901 dd75 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaheartbreak heartbreak

July 15 2018

4639 39ac 390
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viacel cel
1757 7a95 390
Reposted fromtfu tfu viacel cel
Płacz nie unieszczęśliwia, a pozwala na złapanie tchu i nabranie sił przed podjęciem kolejnej próby.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacel cel
4956 b962 390
Reposted frommiststueck miststueck viacountingme countingme
0297 0f76 390

serious:

who were you?

Reposted frombluuu bluuu viacountingme countingme

Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.

Reposted fromemerencja emerencja viacountingme countingme
9123 e411 390
cliche.
Reposted fromsmaller smaller viacountingme countingme
Gdy wie się jakie ktoś czyta książki, jakie ma autorytety, za co najbardziej podziwia rodziców, jak spędza wolny czas, jakiej muzyki słucha, jakie wiersze zna na pamięć, co go oburza, a co go wzrusza lub jakie ma marzenia, to w zupełności wystarcza.
— Janusz Leon Wiśniewski "Los powtórzony"
0784 6bdb 390
8967 e4a7 390
Reposted fromparkaboy parkaboy
6227 1ea5 390
Reposted fromverdantforce verdantforce viaparkaboy parkaboy
2469 8123 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viaZoonk11 Zoonk11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl