Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

0686 bcb1 420
Reposted fromnoisetales noisetales viaOkruszek Okruszek
8301 6575 420
Mickiewicz
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaOkruszek Okruszek
9572 fe98 420
Reposted fromshitsuri shitsuri viaOkruszek Okruszek
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaOkruszek Okruszek
Nie mów 'może', jeśli chcesz powiedzieć 'nie'.
— tumblr
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaOkruszek Okruszek
2727 a655 420
Reposted fromfarba farba viaOkruszek Okruszek
5405 356d 420
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viaOkruszek Okruszek
0314 4a34 420
Reposted fromnoirceur noirceur viaOkruszek Okruszek
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viaOkruszek Okruszek
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaOkruszek Okruszek
9893 5539 420
6357 36be 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoktawiia oktawiia
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście. 
— Manuela Gretkowska, "Trans"
Reposted fromhormeza hormeza viaiambass iambass

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz viaiambass iambass
7574 7db5 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viaiambass iambass
9956 24bd 420
Reposted from9minutowa 9minutowa viaiambass iambass
- Co u ciebie? 
- A dziękuje, wszystko do dupy.
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaiambass iambass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl